Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » TŘETÍ DŮM

 

 

  1. TŘETÍ DŮM. Vzdělávání, komunikace, schopnost komunikovat, bratři a sestry. Doprava.

 

Je to dům o tom, jak člověk komunikuje. Jaký má vztah ke vzdělání. Tento dům ukazuje na vztah k sourozencům a ke všem příbuzným. /Netýká se rodičů/. Ale týká se například sousedů, anebo jinak blízkého okolí. Jsou v něm informace, jaké má tento člověk vztahy se svými sourozenci, nebo po jakých vztazích touží. Další informace poskytuje tento dům o dosaženém vzdělání. Jak se člověk učí a jaký má postoj k učení. Hodně záleží na planetách, které jsou v tomto domě. Protože je to dům, ve kterém vládne Merkur, je zde mnoho informací o tom, jak bude daný jedinec schopen komunikovat se svým okolím. Důležité je mít na paměti, že dostatečná komunikace je základem každého vztahu. Bez poslouchání a bez komunikování na obou stranách se příběh nerozvíjí dlouho.

 

 

 

Hrot 3. domu v Beranu. 

Podnikavost a obezřetnost při uzavírání smluv a dokumentů. Věnovat hodně energie vztahům se sourozenci. Aktivita v cestování. Může podnikat nějaké aktivní výlety, návštěvy na různou činnost. Aktivita v oblasti psaní, komunikace. Osoba je aktivní ve využívání komunikačních prostředků všeho druhu. Bude vyvíjet aktivní postoj směrem k příbuzným, známým, nebo svému okolí, k nějaké skupině lidí.  Komunikace zde bude zřejmě velmi aktivní, bystrá, možná rychlá, je třeba posoudit postavení Merkuru. Vzdělávání spíše samostatnějšího charakteru, osoba potřebuje samostatnost a nemá ráda, když musí. Soustředění spíše krátkodobé.

Na co si má osoba dávat pozor.

aby nedocházelo k vyvolávání rivality, nebo hádek u sourozenců, příbuzných, nebo okolí. Na povrchní nebo překotná studia, či vzdělávání se, státnici nebo politici s tímto postavením se mají soustředit a dávat si pozor na to aby neupadli v nemilost, či nedostali se do nějakého skandálu. Bez záruky je dobré si ohledně těchto problémových situací pohlídat roky přibližně 7, 19, 43. Je třeba se vyvarovat zbrklému způsobu vyjadřování, je třeba se učit diplomatickému vystupování. Osoba rychleji mluví, než myslí.

 

 

Hrot 3. domu v Býku.

Možnost činnosti v okolí, anebo na cestách, a týkat se může řešení majetkových a finančních záležitostí. Bude se majetek řešit i se sourozenci, nebo s příbuznými, nebo s okolím. Soustředěné myšlení při studiu, při tvořivosti, možnost zájmu o nějaké přírodní zemské nebo stabilní záležitosti. Mluva a zájem se tady může nějak soustředit na záležitosti kolem majetku, či vlastnění. 

Aby se vyvarovala tato osoba neshodám v okolí, je třeba dbát na diplomatický přístup ve vztazích, sourozenci, sousedé. A to z finančních důvodů. Časté vyřizování na úřadech kvůli majetku a různých forma vlastnictví.

Na co si má dávat pozor.

Pozor na kritiku s okolím. Spory se sousedy, s příbuznými, a to hlavně kvůli majetku a vlastnictví. Je třeba se naučit chápat některé postoje svého okolí, protože jedinec tady může zaujímat postoj, který se může vyznačovat jakousi neohebností směrem k novým, progresivním prvkům komunikace. Neskreslovat majetkové informace.

 

 

Hrot 3. domu v Blížencích.

Úspěšná studia a činnost v okolí, možné cesty za nějakou komunikační, nebo pracovní činností, dobré vyjadřování, kancelářská činnost. S rodinnými příslušníky udržuje pravidelné styky. Možnost písemného, nebo telefonického projevování se. Zvýšené používání komunikace ve styku se svým okolím, příbuznými nebo sourozenci. Je zde asi hodně čilá komunikace, práce s internetem, počítačem a s jinými komunikačními prostředky bude aktivní. Práce s informacemi, poradenství. Je třeba si zde hlídat hlavně u dětí účty za telefony.

Na co si má dávat pozor.

V mládí získané dojmy mohou působit, že osoba zaujme nepříznivý názor na manželství, na vztahy, na korespondenci, či dopisy, či zprávy, které mohou zkomplikovat situaci. Při nepříznivém postavení Merkuru je třeba si dávat pozor na klam nebo zkreslování situací, či zpráv od svého okolí. Je třeba si dávat pozor na výmysly a lži, jak ze strany vlastní, tak ze strany někoho z okolí. Člověk zde může přicházet do styku s lidmi, kteří mají tendence zkreslovat události. Pozor na lháře a slibotechny.

 

Hrot 3. domu v Raku.

Více cest, možnost cestování v rámci rodiny, nebo za rodinou, nebo směrem k domovu, nebo dům na cestách. Osoba bude ráda podnikat nebo organizovat nějaké procházky, nebo výlety do přírody. Důležité téma bude budování si vztahu se svou rodinou, nebo vytvoření široké rodiny prostřednictvím nějakých aktivit, nebo komunikace. Rodičovské, nebo opečovávající chování vůči blízkým.  Komunikace s blízkými může probíhat procítěně. Potřeba dobré a otevřené komunikace v blízkém okolí osoba nesnáší necitlivost a hrubost. Jestliže panují v rodině dobré vztahy, život je úspěšnější.  Komunikace může probíhat v rámci nějaké souvislosti s ezoterikou, psychologii, s uměním, s výtvarným uměním, s dětmi, nebo mládeži. Osoba bude mít ráda krásnou přírodu a bude po ní toužit nebo za ni jezdit. 

Na co si má dávat pozor.

Na rozpory s příbuznými a možné škody z jejich strany, hlavně v mládí. Jestli se vyskytnou bohatí, či lakomí příbuzní, kteří nepomohou, je lepší se jim vyhnout. Karta se může obrátit a v životě se mohou objevit příbuzní, kteří nebudou přát majetek. Nutnost výjezdu z místa bydliště, možnost řešení ztráty, či problému se sourozencem. Náladovost. Hádavost. Urážlivost.

 

 

 

 

Hrot 3. domu ve Lvu.

Tato osoba uskutečňuje různé ideje pomocí velmi tvůrčího myšlení. U tohoto člověka osobní snaha a práce na sobě přinese ovoce, je zde důležité rodinné zázemí, které je většinou na dobré úrovni.  Kvalitní výchova a dokončené kvalitní vzdělání tady zaručí postup. Je zde dána pohostinnost, nějaké časté cesty, také cesty k návštěvám dětí. Blízká komunikace s dětmi, důležitou podmínkou pro spokojený život. Vztah ke kvalitní komunikaci, také ovládání prostředků, kterými se komunikuje, je tady na dobré úrovni. Rád bude komunikovat a pohybovat se mezi lidmi na vyšším společenském žebříčku. Je vhodné studovat nějaký obor kolem dětí. Komunikace s příbuznými je třeba udržovat na úrovni. Tento člověk se může věnovat literární činnosti a může také za ní být nějakým způsobem oceněn.

Na co si má dávat pozor.

Nesoulad s rodinnými příslušníky a okolí. Neshody kvůli přílišnému sebevědomí. Nějaké omezování od okolí nebo nepochopení, nebo společenský pád by zkomplikovaly životní cestu tohoto jedince. Nemyslet si, že jen já říkám pravdu, okolí to nemá rádo.

 

 

 

Hrot 3. domu v Panně.

Jsou tady vztahy k intelektuálům, jasné myšlení a vyjadřování. Cestování a výlety jsou naplánovány do podrobností. Při výchově je daná morální základna. Možnost literárního talentu, anebo intelektuální schopnosti.

Možnost komunikovat, anebo se pohybovat v rámci komunikace mezi lidmi, kteří mají nějaký vztah ke zdravotnictví anebo ke zdraví, nebo k předávání informací, ke kritice, k výchově.  Dávat si pozor, aby řeči, nebo poznámky nebyly příliš kritické, nebo neobjektivní.

Na co si má dávat pozor.

Pozor na neshody v mládí v domově kvůli výchově. Silnou kritiku od příbuzných, anebo od okolí. Mohou se vyskytnout příbuzní, kteří spíše škodí, než prospívají. Nejasná komunikace, přílišná kritika. Mluvení o něčem, o čem nic neví.

 

 

 

Hrot 3. domu ve Vahách.

Tady s tímto postavením je možná umělecká, anebo literární činnost, anebo nějaká činnost ve skupině, nějaké vystupování, nebo prezentování svých dovedností, přátelské a spravedlivé jednání s příbuznými, sousedy, kolektivem, s lidmi.  Může se také někdo z okolí této osoby v podobných kruzích pohybovat.  Možnost slušného společenského postavení pomoci styků. Možné nějaké publikování, nabízení, prodej.  Komunikace na úrovni, také prostředky komunikační budou velice často směřovat k navazování nebo řešení vztahů, snaha o vyvážené poměry mezi blízkými příbuznými nebo známými.

Na co si má dát pozor.

Na příbuzné nebo lidi, kteří chtějí žít lehkovážný život. Příbuzní a písemnosti mohou být příčinou mnoho nesrovnalostí a mrzutostí.

 

 

 

Hrot 3. domu ve Štíru.

Je zde dáno, že některý ze sourozenců, nebo příbuzných, nebo známých, nebo nějaká blízká osoba během života může mít vztah k ezoterice, anebo k nějakému hloubání o posmrtném životě. Někdo ze sourozenců, nebo příbuzných, nebo známých překoná v životě nemoc anebo nebezpečí. Ve druhé polovině života bližší vztahy s příbuznými. Energické a tvůrčí myšlení. Rád čte, nebo sleduje tajemný, případně detektivní žánr. Komunikace o tajemnu, komunikace o sexu, tajné psaní, skryté myšlenky, utajování skutečností.

Na co si má dávat pozor.

Pracovat na kvalitních příbuzenských vztazích, tyto mohou občas zkomplikovat osobní, ale i pracovní život. Opatrnost na pobyty v horách, vyhýbat se osobám se sklony k vydírání, či podvádění, vyhýbat se osobám podvodným a nespolehlivým a u tohoto postavení je nutné při výchově pracovat na tom, aby člověk nebyl příliš důvěřivý ke svému okolí.

 

 

 

Hrot 3. domu ve Střelci.

Střelec ve třetím domě vytváří velmi hovorného jedince, který má přizpůsobivé myšlení a umí zastávat široké spektrum stanovisek. Pod vlivem Jupitera, který Střelci vládne, oplývá člověk optimismem a vskutku také má slibné vyhlídky. Má vrozené nadání k dorozumívání, zejména ve významných oborech, jakými jsou např. politika, školství, náboženství, právnictví, manažerství.  Měl by se naučit mít vztah ke vzdělání a potom přijde vzestup.  Rád cestuje a udržuje styky s přáteli. Rád se pohybuje pomoci nějakých strojů /auto, motorka/. Měl by se naučit věřit, že se musí předem připravovat na všechny možnosti a udržovat své záležitosti v pořádku, aby byl v pohotovosti za všech podmínek. V tom případě by to mohl být výkonný a energický myslitel, který si pamatuje podrobnosti, aby jich mohl využít později. Umí bez námahy posoudit charakter jiných a zřídka se v tomto ohledu mýlí. Filozofické myšlení a vyjadřování, někdo z příbuzných, nebo z rodiny, nebo z potomků, nebo z blízkého okolí mohl být nějaký sportovec, nebo cestovatel, nebo často jezdil. Možné opuštění rodiště přinese změny v zaměstnání a v postojích. Více cest, možnost písemného spojení s někým, kdo žije v cizině, nebo je na cestách.

 

Hrot 3. domu v Kozorohu.

Nějaký starší člověk, nebo příbuzný může mít velký vliv na vývoj této osoby, mentální, duševní. Možný vztah ke studiu práva, lékařství, manažerství, podnikání, politická aktivita, anebo nějakého příbuzného dobře placeného oboru. Budovaní vztahů se svými sourozenci, nebo s příbuznými. Je zde možný ambiciózní projev anebo ambiciózní postoj ke vzdělání. Je to člověk, který si umí získat respekt v pracovním procesu, ale také v komunikaci se svým okolím.

Na co si má dávat pozor.

Těžkosti ve věcech s písemnostmi, smluv, dokladů, je třeba si dávat pozor na uzavírání těchto záležitostí, hlavně v oblasti, které se týkají majetku a zázemí.

 

 

 

Hrot 3. domu ve Vodnáři.

Vliv Vodnáře ve třetím domě předznamenává zářivý intelekt a vynalézavé myšlení. Myšlenkové pochody i písemné vyjadřování se vyznačují osobitostí a pokrokovostí, ale obvykle se projevují vždy ve stejné souvislosti, v rámci neměnného a nepřizpůsobivého kontextu. Vodnář nezřídka vytváří jedince, jehož myšlení je radikální, předbíhající okolní vývoj. Jeho pozornost poutají neobvyklé ideje. Zajímá se o vzdělání jednoduše za účelem vědění samotného, nesnaží se si tím zajišťovat obživu. Rád se učí a potom rád předává své vědomosti ostatním. Planeta Uran, která Vodnáři vládne, vyzařuje impulzivní nervovou energii, která ponouká vyřknout to, co je právě na jazyku.

Na co si má dávat pozor.

Lidi, kteří jsou snílci a slibují nesplnitelné, stavění vzdušných zámků. Místo práce jen zábava, nedotahování školy do konce.

 

Hrot 3. domu v Rybách.

Dobrý vypravěč pohádek, myšlenkové práce připravované v ústraní. Nějaký rodinný příslušník, nebo někdo z blízkého okolí, možná bude podroben nemoci, anebo jiné životní zkoušce, třeba pocitu osamění nebo izolace, možnost působit v úřadě nebo veřejném životě. Romantické touhy v mládí. Zájem o neurologii, psychiatrii, psychologii možný. Zájem o komunikaci v oblasti esoteriky. Vztah ke snění, nebo k fantazii, který se může nějakým způsobem projevovat v činnosti, či komunikaci. Vhodné pro psaní.

Na co si má dát pozor.

Dobrodružství především v mládí, rodinný příslušník si pobude v nějakém odloučení nebo ústraní. Dávat si pozor na problémového rodinného příslušníka anebo někoho z okolí. Možnost zdravotních problémů nějakého příbuzného nebo rodinného příslušníka. Nespolehlivost, nedodržování slibů.